Norge följer Sverige och Danmark i ny reglering av spelmarknaden?

Norge Flagga

Menon Economics AS har publicerat sin rapport om de ekonomiska effekterna av en omreglering av den norska online-spelmarknaden. Företaget fick i uppdrag av Norska industriföreningen för onlinespel (NBO) att genomföra en samhällsekonomisk analys av en lisensordning för online-pengespill i Norge. Rapporten konstaterarade att införandet av en licensmodell i Norge skulle ha positiva socioekonomiska effekter och också öka tillsynskontrollen och därmed ge en säker och trygg miljö för norska konsumenter. Att i motsats till en fortsättning av dagens exklusiva rättighetsmodell kommer ett licenssystem att ge ökade intäkter för socialt gynnsamma förhållanden och ökad myndighetskontroll.

Vidare sades i rapporten att en ökad exponering för marknadsföringsspel kommer isolerat sett att leda till en något större risk för problemspel. Samtidigt kan möjligheten till en mer samordnad och målinriktad insats för problemspel eftersom en stor del av marknaden regleras och bidra till att vända denna effekt. Det är därför oklart vad den totala inverkan på problemspel kommer att bli.

Det nämndes också att en ökad marknadsföring från utländska spelare skulle kunna ge större vinster för norska medier och idrottslag. Starkare konkurrens kan leda till något högre prispress, men införandet av skatter för privata aktörer kan dämpa denna effekt. Den totala påverkan på konsumenternas fördelar kommer därför att vara osäker. Sammantaget finns det goda skäl att förvänta sig att en licensordning kommer att vara socialt ekonomiskt lönsam.